Privacybepalingen

De onderstaande bepalingen en informatie met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bedoeld voor al onze klanten en belangstellenden, die in ons productassortiment en/of het onderhouden van zakelijke relaties geïnteresseerd zijn. Omdat de bescherming van uw persoonlijke gegevens voor de firma J. Nowak Glas GmbH & Co KG, Mausegatt 3-5 in D-44866 Bochum uitermate belangrijk is, willen wij u een overzicht geven van het gebruik en de veiligheid van uw gegevens binnen ons bedrijf.

Welke gegevens daadwerkelijk worden verwerkt en op welke manier deze gebruikt wordt, is afhankelijk van de bestelde producten en de afhandeling van de opdracht, inclusief de in te schakelen leveranciers, kredietverzekeraars, banken of dienstverleners voor het beheer van onze gegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kan ik mij wenden?

Verantwoordelijk in de zin van de AVG is:

J. Nowak Glas GmbH & Co. KG
Mausegatt 3-5
44866 Bochum
Amtsgericht Bochum, HRA 2411
Tel.: +49 (0)2327 809-0
Fax: +49 (0)2327 809-127
E-Mail: info@glas-nowak.de


Wij van de firma J. Nowak Glas GmbH & Co. KG zijn ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die op u als persoon betrekking hebben alleen in overeenstemming met de geldende privacyvoorschriften worden verwerkt (art. 4 lid 7, art. 24, lid 1 van de AVG). Voor vragen met betrekking tot de privacywetgeving kunt u zich wenden tot:

datenschutzbeauftragter@glas-nowak.de

of aan onze postbusadres met de vermelding „Privacybeleid“.

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken wij?

Wij verwerken gegevens die wij aan de hand van onze zakelijke relatie met u ontvangen. Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld in het kader van een gesloten overeenkomst of het verstrekken van een opdracht of in verband met een vraag. Concreet verwerken wij de volgende gegevens:

 • stamgegevens uit de documenten van de overeenkomst (bijv. naam, adres en contactgegevens, bankrelatie)
 • Gegevens in verband met het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. onderwerp van de overeenkomst, afleveradres, soort betaling en betaalwijze)
 • Correspondentie (bijv. schriftelijk verkeer met u), reclame- en verkoopgegevens (bijv. voor mogelijk interessante producten)

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens bij het openen van onze website www.glas-nowak.de of het gebruik van het contactformulier tijdelijk opgeslagen.

3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrond?

Onderstaand kunt u lezen waarvoor en op welke rechtsgrond wij uw gegevens verwerken:

3.1 Om te voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 b van de AVG)

In art. 6 lid 1 b van de AVG wordt de normale uitwisseling van gegevens ten behoeve van de toelichting/voorbereiding van overeenkomsten en de latere afwikkeling geregeld.

Zodra wij van u een aanvraag hebben ontvangen, maken wij daarvan een dossier aan. Meestal ontvangen wij bij de aanvraag informatie over de orders, afleveradressen en klantgegevens zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de betreffende administratief medewerker. Zo nodig maken wij gebruik van deze gegevens voor het uitbrengen van een offerte. Reeds ontvangen opdrachten worden aangemaakt en gegevenstechnisch voorbereid voor de productie. Het geproduceerde glas wordt opgeleverd en door middel van ondertekening van de afleverbond geleverd/overhandigd. Het dossier wordt afgerekend. Het ontvangen geld wordt op de rekeningen geboekt. Het dossier wordt eerst nog als papieren versie afgelegd en later gedigitaliseerd gearchiveerd.

Alle dossiers hebben betrekking op de afhandeling van opdrachten en zijn uitsluitend bedoeld voor de commercieel noodzakelijke documentatie.

3.2 In het kader van de belangenafweging (art. 6 lid 1 f van de AVG)

Art. 6 lid 1 f van de AVG biedt ons de mogelijkheid, uw gegevens op basis van een belangenafweging in verband de geoorloofde belangen van ons of een derde partij te verwerken. Dat gebeurt voor de volgende doelen:

 • Ondersteuning van onze medewerkers bij het adviseren en onderhouden van contacten met de klanten en de verkoop
 • Algemene bedrijfsorganisatie en verdere ontwikkeling van onze diensten
 • De vaststelling, uitoefening of de verdediging van een recht in rechte bij geschillen
 • Ter garantie van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf
 • Koppelen van kredietverzekeraars en hun informatie om de boniteits- en uitvalrisico’s te bepalen
 • Het voorkomen en oplossen van strafbare feiten
 • Regelmatige verzending van nieuwsbrieven, waarbij u de toezending te allen tijde kunt herroepen.

Ons geoorloofde belang aan de verwerking is van economische aard (efficiënte opdrachtafhandeling, vermijden van juridische risico’s, kwaliteitscontrole). Indien het concrete doel dit toelaat, verwerken wij uw gegevens gepseudonimiseerd.

3.3 Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 a van de AVG)

Art. 6 lid 1 a van de AVG heeft betrekking op procedures, waarvoor u ons expliciet toestemming heeft verleend. Uw toestemming vormt de juridische basis voor een in dit verband genoemd gebruik (bijv. automatische afschrijving en dergelijke). U kunt uw toestemming op ieder moment en met werking voor de toekomst herroepen. Dit geldt ook voor akkoordverklaringen die u ons eventueel al heeft verstrekt voordat de AVG van kracht werd. En het geldt ook voor toestemmingen, die u door middel van het invullen van het contactformulier aan ons heeft verstrekt – of die in verband met het betalingsverkeer nodig zijn.

3.4 Op grond van wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1 c van de AVG)

In art. 6 lid 1 c van de AVG wordt het openbaar maken van persoonlijke gegevens in verband met de geldende wetgeving geregeld. Net als iedereen moeten ook wij onze verplichtingen nakomen. Dat wil zeggen dat wij aan de wettelijke eisen (bijv. handelswetboek, belastingwetgeving enz.) moeten voldoen. De belastingdienst heeft het recht dit te controleren. In het kader van deze controles kunnen de transacties worden ingezien. In dit kader kunnen de gegevens ook relevant zijn voor de vertegenwoordiging in rechte.

4. Toegang tot/doorgeven van de gegevens

Het doorgeven van uw gegevens gebeurt alleen wanneer hiervoor een rechtsgrond bestaat. Binnen ons bedrijf ontvangen alleen die plaatsen uw gegevens, die deze ook daadwerkelijk nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke plichten te voldoen of deze de uitvoering van hun betreffende taken nodig hebben.

 • Overheidsinstanties en organisaties (bijv. belastingdienst) om te voldoen aan een wettelijke of van overheidswege opgelegde verplichting evenals
 • andere plaatsen waarvoor u ons toestemming tot het overdragen van uw gegevens heeft verstrekt (bijv. betalingsverkeer, kredietinformatie, kredietwaardigheidscontroles enz.)
 • Leveranciers, indien een rechtstreekse levering is overeengekomen
 • Chauffeurs/expediteurs, die het glas afleveren, waarbij de afleverbon als bewijs voor een correcte overdracht door de ontvangers moet worden ondertekend.

4.1 Intern doorsturen van e-mails

Als er e-mails worden verzonden naar genoemde medewerkers van ons bedrijf en zij niet kunnen worden bereikt, sturen wij de e-mail door naar de relevante interne vertegenwoordiger.
Als medewerkers uit andere gebieden kennis moeten krijgen van de inhoud van de e-mail om de bestelling uit te voeren, wordt deze ook intern doorgestuurd, rekening houdend met de vereisten voor gegevensbescherming.

5. Hoelang worden mijn gegevens opgeslagen?

Voor zover noodzakelijk, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de duur van de zakelijke relatie, waartoe ook de voorbereiding en afhandeling van een overeenkomst behoort. Bovendien moeten wij ons houden aan verschillende bewaar- en administratieplichten, die de belastingwetgeving en lokale overheid ons opleggen. De daar vastgelegde termijnen voor het bewaren c.q. documenteren bedragen twee tot tien jaar.

Tenslotte is de opslagduur ook nog afhankelijk van de wettelijke verjaringstermijnen, bijv. conform §§ 195 e.v. van het BWB waarbij dat meestal 3 jaar is, maar in bepaalde gevallen echter ook tot 30 jaar kan oplopen. De garantietermijn bij de bouw bedraagt meestal 5 jaar.

6. Worden de gegevens aan een ander land of een internationale organisatie overgedragen?

Wij dragen uw gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte alleen over, wanneer dat nodig is voor de uitvoering van uw opdrachten of wettelijk voorgeschreven is en u ons hiervoor toestemming heeft verleend.

7. Welke gegevens worden bij het bezoek aan onze website verwerkt?

Bij het gebruik van onze websites verwerken wij uw persoonsgegevens voor uiteenlopende doelen, afhankelijk van het feit of u onze website alleen informatief gebruikt of contact met ons opneemt.

7.1 Informatief bezoek aan de website

Onze website is in eerste instantie puur bedoeld voor informatief gebruik. Bij een puur informatief gebruik, dus wanneer u geen informatie middels het online-contactformulier aan ons overdraagt, verzamelen wij – uit technisch oogpunt – om te beginnen alle persoonsgegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Bij het openen van onze website www.glas-nowak.de zal door de op uw apparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website doorsturen. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Een analyse van de gegevens, behalve in geanonimiseerde vorm voor statistische doelen, vindt niet plaats.

Bij het openen van onze website worden de onderstaande gegevens verzameld en opgeslagen.

 • Datum en tijd van de toegang
 • oegangsstatus/http-statuscode, IP-adres van de aanvragende computer, website, van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL)
 • VDe gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw access-provider

De genoemde gegevens worden door ons met het doel verwerkt, u een probleemloze verbindingsopbouw met onze website en een comfortabel gebruik van de website te garanderen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de technische veiligheid en stabiliteit van onze systemen te kunnen garanderen en analyseren. Een verdere verwerking van deze gegevens vindt niet plaats. In het bijzonder vindt er geen vergelijking met andere databanken plaats.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 pag. 1f van de AVG c.q. § 15 lid 1 pag. 1 van de TMG (Duitse Telecommunicatiewet). Ons geoorloofde belang betreft de garantie van de technische veiligheid en stabiliteit van onze systemen.

De voornoemde informatie wordt uit veiligheidsoverwegingen (bijv. het opsporen van misbruik en aanvallen op onze webserver) gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Gegevens, die langer bewaard moeten worden in verband met een eventuele bewijsvoering, zijn van deze regel uitgezonderd totdat het betreffende voorval definitief is opgelost.

De bij het bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden of andere plaatsen doorgegeven.

7.2 Gebruik van ons contactformulier

Via onze website bestaat de mogelijkheid om contact met ons op te nemen ons via het daar opgenomen contactformulier of via het in het colofon vermelde e-mailadres. Indien via het contactformulier of per e-mail contact wordt opgenomen, worden persoonlijke gegevens van u verzameld. Daartoe behoren

 • aanspreekvorm
 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • andere gegevens met betrekking tot uw aanvraag

De speciaal gemarkeerde gegevensvelden zijn verplichte velden (naam en e-mailadres), waarvan wij de informatie nodig hebben voor het beantwoorden en bewerken van uw verzoek. Wanneer deze niet worden ingevuld, betekent dit dat u ons geen aanvraag via het contactformulier kunt toesturen. Door het gebruik van een button verklaart u tevens, dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw aanvraag.

De persoonsgegevens die u ons via het contactformulier of per e-mail heeft verstrekt, worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt, indien dat voor de bewerking, beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag noodzakelijk is. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 pag. 1b van de AVG, als het om de voorbereiding en evt. uitvoering van een overeenkomst gaat. Voor al het overige is de rechtsgrond art. 6 lid 1 pag. 1f van de AVG; ons geoorloofd belang ligt in de beantwoording en afhandeling van uw aanvraag, waarvoor het noodzakelijk is dat de gegevens worden opgeslagen. De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens wordt na het afwikkelen van de door u gestelde vraag automatisch verwijderd. Deze worden in principe niet doorgegeven aan derden.

8. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden, die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan uw apparaat aan, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. Wij passen deze zo toe, dat u bij een bezoek aan onze website uitdrukkelijk moet instemmen met het gebruik van cookies. Bij de uitschakeling van cookies kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In de cookie wordt informatie opgenomen, die telkens verband houdt met het specifiek gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat wij daardoor ook onmiddellijk kennis van uw identiteit krijgen.

Het gebruik van cookies is enerzijds bedoeld om het gebruik van onze aanbiedingen op een prettige manier vorm te geven. Zo plaatsen wij zogenaamde sessie-cookies, om te kunnen zien dat u sommige pagina’s van onze website al eerder heeft bezocht. Zodra u onze website verlaat worden deze cookies automatisch verwijderd.

Daarnaast gebruiken wij, ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid, tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde vastgestelde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Bezoekt u onze website nogmaals, om gebruik van onze diensten te maken, dan wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons was en welke invoeren en instellingen u toen heeft gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doelen ter garantie van onze geoorloofde belangen evenals die van derden conform art. 6 lid 1 pag. 1f van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat er telkens een melding verschijnt, voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. Een volledige uitschakeling van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Google Fonts

Door ons wordt een koppeling gemaakt met de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring:https://policies.google.com/privacy,
Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated

9. Gegevensbeveiliging

Binnen onze website maken wij gebruik van de bekende SSL-encryptie (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal gaat het daarbij om een 256 bit-codering. Indien uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, grijpen wij in plaats daarvan terug op de 128 bit-v3-technologie. Of er een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt overgedragen, kunt herkennen aan de gesloten weergave van het sleutel- c.q. slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Voor al het overige maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen willekeurige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, onherstelbare beschadiging of tegen toegang door onbevoegden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden, in lijn met de technologische ontwikkelingen, voortdurend verbeterd.

Uw gegevens worden alleen aan vooraf zorgvuldige geselecteerde en contractueel vastgelegde dienstverleners, partners en assistenten doorgegeven, die eveneens verplicht zijn tot geheimhouding. Binnen ons bedrijf worden de medewerkers regelmatig bijgeschoold en op de geheimhoudingsplicht gewezen.

10. Welke andere privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden in de sedert 25-05-2018 geldende versie recht op informatie (art. 15 van de AVG, § 34 van de BDSG), recht op correctie (art. 16 van de AFG), recht op het verwijderen (art. 17 van de AVG; § 35 van de BDSG), beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG) evenals op recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 van de AVG). Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar indienen bij een toezichthoudende instantie (art. 77 van de AVG, § 19 van de BDSG).

11. Ben ik op enigerlei manier verplicht tot het beschikbaar stellen van gegevens?

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die persoonsgegevens beschikbaar te stellen, die voor de toelichting, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie is vereist of die wij wettelijk gezien verplicht zijn om te verzamelen. Zonder deze gegevens moeten wij het afsluiten van een overeenkomst of de uitvoering van een opdracht meestal afwijzen of kunnen een bestaande overeenkomst niet meer uitvoeren c.q. moeten deze beëindigen.

12. In hoeverre is er in uitzonderingsgevallen sprake van een geautomatiseerde besluitvorming?

Voor de toelichting en uitvoering van de zakelijke relatie maken wij in principe geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming conform art. 22 van de AVG.

13. In hoeverre worden mijn gegevens voor de profielvorming gebruikt?

Wij verwerken uw gegevens niet met als doel, bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen.

14. Welke herroepingsrechten heb ik (art. 21 van de AVG)?

U heeft te allen tijde het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 f van de AVG (verwerking op grond van een belangenafweging) plaatsvindt, te herroepen.

Indien u uw akkoordverklaring herroept, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die uw belangen, rechten en vrijheden betreffen, of die voor de verwerking van vorderingen, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken dienen.

15. Videobewaking

De openbaar toegankelijke gebieden van ons bedrijventerrein worden door middel van video's bewaakt om de onschendbaarheid van de gebouwen te handhaven en te beschermen tegen onrechtmatige daden. De video-opnamen worden uiterlijk na 48 uur overschreven en op geen enkele andere manier gebruikt, indien hierop geen delicten worden ontdekt of te zien zijn. De videobewaking is toegestaan conform § 4 BSDG/art. 6 lid 1 f van de AVG. In de betreffende gebieden wordt men door middel van duidelijke zichtbare borden op de videobewaking gewezen.

16. Actualiteit en wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op dit moment geldig en is van maart 2024. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarover of op grond van gewijzigde, wettelijke c.q. officiële informatie kan het nodig zijn, deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele privacyverklaring kan te allen tijde op onze website op www.glas-nowak.de door u geopend en afgedrukt worden.

De originele versie van het privacybeleid

De originele versie van het privacybeleid is in het Duits geschreven en daarom is de Duitse versie toonaangevend voor de betekenis en interpretatie van de vertaalde versie.