AGV

Algemene voorwaarden met betrekking tot onze leveringen en diensten

 

§ 1 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Voor de verkoop, voor de in het kader van in het contract overeenkomen diensten en voor precontractuele verbintenissen, gelden in het ondernemingsgebied uitsluitend deze algemene voorwaarden, voor zover niets anders is overeengekomen.
 2. Ook wanneer bij een toekomstige soortgelijke contractsluiting niet nogmaals hierop wordt gewezen, gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden in de door ons afgelegde verklaring op www.glas-nowak.de beschikbare versie, hetzij, de contractanten komen schriftelijk iets anders overeen.
  Deze algemene voorwaarden zijn ook dan geldig, wanneer wij kennis hebben van strijdige of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en wij de bestelling onvoorwaardelijk in opdracht nemen.
  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden heeft geen betrekking op contracten, waarin wij als opdrachtgever optreden.

§ 2 Contractsluiting

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijbljivend en niet bindend, hetzij de aanbieding is schriftlijk als bindend aangegeven. Aanvullingen en wijzigingen van de gemaakte afspraken, waaronder ook deze algemene voorwaarden, gelden slechts als overeengekomen indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
  Verklaringen onzerzijds betreffende het onderwerp van de levering of dienstverlening (bijv. gewichten, maten, gebruikswaarden, toleranties van de belastbaarheid, en technische gegevens) alsook onze beschrijvingen hiervan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn alleen bij benadering van doorslaggevende betekenis, voor zover de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenstemming niet vereist. Zij zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen en merktekens van de levering of dienst.
 2. Een wettelijke overeenkomst komt alleen tot stand, wanneer beide partijen een cntract ondertekenen of door onze schriftelijke opdrachtbevestiging. Tevens door het feit, dat wij nadat de bestelling is geplaatst met de uitvoering van de opdracht beginnen. Wij kunnen van mondelinge contractuele verklaringen van de opdrachtgever schriftelijke bevestigingen verlangen.
  Bij opdrachten, die per DFÜ door de opdrachtgever worden geplaatst, gaan wij ervan uit, dat glassoort/-uitvoering, bestelde hoeveelheden, afmetingen, glasdiktes enz. door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en zijn vrijgegeven, zodat deze bestelling direkt aan de orderverwerking kan worden verder gegeven. Voor het geval dat van de kant van de klant een controle van de DFÜ-opdrachten en de schriftelijk gestuurde schriftstukken dient plaats te vinden, wordt de levertijd gedurende de vereiste extra tijd, die voor de manuele controlle binnen ons huis wordt benodigd, vertraagd.
 3. Garanties van de producenten geven wij zonder eigen verplichting verder.
 4. Wij trachten altijd met eventuele veranderingen van de opdrachtgever, die naderhand worden aangegeven, rekening te houden. Zijn wij reeds met de productie begonnen (bijv. door het snijden van de goederen, verwerking enz.) hebben wij aanspraak op de hierdoor ontstane meerkosten.
 5. Voor bestellingen gelden de voor de branche gebruikelijke prestatiekenmerken en toleranties zoals overeengekomen. Verdergaande eisen dienen voor contractsluiting door de opdrachtgever te worden gedefinieerd en door ons schriftelijk te worden bevestigd.

§ 3 Onderwerp van het contract, omvang van onze diensten

 1. De opdrachtgever heeft voor contractsluiting gecontroleerd of de specificaties van de goederen overeenkomen met zijn wensen en behoeften. Hij heeft kennis van de essentiële functionele kenmerken en voorwaarden, eigenschappen alsook van het fysische gedrag van glas en isolatieglas krachtens de normen en verordeningen.
 2. Er wordt ervan uitgegaan dat kennis van het fysisch gedrag en de eigenschappen van glas resp. isolatieglas aanwezig is. Er gelden navolgende voorschriften overeenkomstig de stand van de techniek:
  • Technische richtlijnen en normen volgens de stand van de techniek
  • Handboek voor toleranties
  • Richtlijnen en informatiebladen, die op www.glas-nowak.de zijn gepubliceerd
  • Aanvullende produktspecificaties
 3. Voor de beoordeling van de visuele kwaliteit van onze ruiten gelden navolgende richtlijnen zoals overeengekomen:
  • Richtlijn ter beoordeling van de visuele kwaliteit van glas voor de bouwsector.
  • Richtlijn ter beoordeling van de visuele kwaliteit van geëmailleerd en gezeefdrukt glas.
  • Informatieblad m.b.t. de visuele beoordeling van roedes in de spouw
  • VFF (Vereniging voor vensters en gevels)-informatieblad, kleurgelijkheid van transparante ruiten in de bouwsector
  • EN 1279 Deel 1 bijlage F en G
 4. Glas bezit een eigenkleur, die met een toenemende glasdikte duidelijker wordt. Bovendien zijn ook specifieke, als gevolg van verschillende charges, kleurafwijkingen mogelijk. Bij gecoate ruiten kunnen, afhankelijk van de doorzicht en/of hoe men erop kijkt verschillende kleurindrukken ontstaan. Kleurvariaties zijn mogelijk en toelaatbaar, voorzover deze overeenkomen met de DIN EN 410 en andere technische reglementen.
 5. De opdrachtgever geeft de dimensionering van de glasdikte aan. Wij bepalen glasdiktes aan de hand van geautomatiseerde software. Ons advies kan een aan een objekt gerelateerde statische berekening van de kant van de opdrachtgever niet vervangen en ontheft hem niet van de verplichting de door hem voorgegeven dimensionering van de glasdikte, rekening houdende met de toepasselijke stand van de techniek en de ter plaatse te verwachten belastingen door weersinvloeden (bijv. wind of sneeuw), te controleren of statisch te laten berekenen.
 6. Glasruiten, die ons ter loonharding worden aangeleverd, dienen overeen te komen met de technische eigenschappen van de DIN EN 572 deel 1 en deel 2. De leverancier geeft voor de het door de klant aangeleverde glas geen garantie op een schadevrij resultaat. Los van het hardingsresultaat zijn de overeengekomen kosten verschuldigd.

 § 4 Normen/Functiegegevens

 1. Gepubliceerde gegevens van functie-ruiten, bijv. warmtewering (Ug-waarde), zonwering (g-waarde), geluidswering (Rw-C en Ctr-waarde) enz. hebben betrekking op de geldige normen en op de in de normen vastgelegde randvoorwaarden. Bij de inbouw wijken de randvoorwaarden van de standaard voorwaarden bijv. door een andere ruitgrootte, een andere opbouw, andere temperaturen enz. af. Een dergelijke afwijking is toelaatbaar en valt niet onder de garantie
 2. De opdrachtgever dient rekening te houden met alle door de producent gepubliceerde en aangegeven technische gegevens, toelichtingen, reglementen, technische richtlijnen en aanwijzingen m.b.t. het gebruik en wijze van montage. Bij veronachtzaming van deze voorschriften nemen wij hiervoor geen verantwoording.
 3. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de fysische eigenschappen van onze produkten, zoals bijvoorbeeld:
  • Interferentieverschijnselen bij isolatieglas
  • Vervormingen door reflectie
  • Het effect van dubbele ruiten door barometrische drukverhoudingen
  • Kondensatie op de buitenzijdes van isolatieglas
  • Bevochtigbaarheid van Isolatieglas door vochtigheid
  • Anisotropieën bij thermisch gehard glas (ESG)
  • Tikkende geluiden bij de roedes. Door invloeden van de omgeving alsook door trillingen of manueel opgewekte vibraties kunnen tijdelijk bij de roedes tikkende geluiden ontstaan.
 4. Bij gehard glas (ESG) kan in enkele gevallen een spontaanbreuk voorkomen
  Wij adviseren daarom het gebruik van Heat Soaked thermisch gehard glas, waarbij het restrisico van zulke spontane breuken door de aanvullend geregelde en gecontroleerde heat soak volgens de stand van de technik (heat-soak-test) aanzienlijk wordt gereduceerd, maar niet geheel kan worden uitgesloten. Iedere aanspraak hierop wordt door ons, daar wij dit niet kunnen beïnvloeden, uitgesloten. Afhankelijk van het gebruik, kan de toepassing van andere glassoorten (bijv. gelaagd glas) zinvol zijn. Van de kant van de klant dient in acht te worden genomen, dat afhankelijk van het gebruik van het glas het zijn kan, dat heat soaked thermisch gehard glas normatief is voorgeschreven.
 5. Bij isolatieglas met een overstek, waarbij de buitenste ruit naar de ruittussenruimte toe is gecoat, wordt de oppervlakte van het overstek niet van de coating ontdaan. Op deze plek ontstaan verkleuringen en de metaaloxidelaag laat los. Dit is geen reden voor een reclamatie.
 6. Bij de productie van isolatieglaseenheden, is het aan ons om te beslissen welke afstandhouders wij gebruiken, hetzij de opdrachtgever schrijft, bij het plaatsen van de order, de uitvoering van een gedefinieerde afstandhouder uitdrukkelijk voor.

§ 5 Prijzen en betaling

 1. De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestigingen/contracten vermelde dienstverlening/levering. Extra of speciale diensten worden separaat berekend. De prijzen zijn in Euro, af fabriek verhoogd met verpakking, de op het tijdstip van uitlevering geldende wettelijke BTW, bij exportlevering invoerrecht alsook vergoedingen en andere openbare heffingen.
  De berekening van de glasoppervlakte vindt productspecifiek plaats volgens onze geldige prijsijst.
 2. Indien de overeengekomen prijzen van onze prijslijst ten grondslag liggen en de levering eerst na meer dan vier maanden, nadat het contract gesloten is, dient te volgen, gelden onze bij levering geldende prijzen.
 3. Factuurbedragen zijn binnen 30 dagen zonder elke vorm van aftrek (netto) te voldoen, voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen.
  Wij zijn bevoegd, in een gepaste omvang, deelbetalingen te verlangen.
  Zijn de bedragen op de vervaldatum niet voldaan, dan zijn de openstaande bedragen op de vervaldag met 9%-punten te verhogen; De inning van hogere interesten en verdere schade in het geval van een vertraging blijft onverlet.
  Verder is het ons toegestaan in gedeelten te presteren, voor zover de aanvaarding hiervan voor de opdrachtgever redelijk is. In dit geval is de opdrachtgever verplicht betalingen voor deze gedeeltelijke prestatie per direct te voldoen. Betalingen worden steeds gebruikt voor de vereffening van de oudste openstaande schuld verhoogd met de interesten. Disconto’s worden niet toegekend, wanneer de opdrachtgever met betaling van eerdere leveringen achterstallig is.
 4. De verrekening met tegenvorderingen van de opdrachtever of het inhouden van betalingen vanwege desbetreffende vorderingen, is alleen toelaatbaar voor zover de tegenvorderingen onomstreden of definitief zijn vastgesteld en uit dezelfde opdracht voortvloeien, waaronder de desbetreffende levering is geschied.
 5. Wij zijn bevoegd, nog openstaande leveringen of diensten alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren of te verrichten, wanneer na afsluiting van het contract omstandigheden bij ons niet bekend waren, waardoor de kredietwaardigheid van de opdrachtgever aanzienlijk minder geschikt is en door welke de betalingen van de openstaande bedragen door de opdrachtgever uit de desbetreffende contractuele overeenkomst gevaar lopen.
 6. Betalingskorting wordt, in overleg, alleen op de het nettobedrag verleend, dus met name niet op kosten, vracht enz.

§ 6 Levering en levertijd

 1. Levering geschiedt af fabriek
 2. Door ons in het vooruitzicht gestelde termijnen en datums voor leveringen en diensten gelden steeds bij benadering, tenzij  uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste dag is toegezegd of afgesproken. Voorzover verzending is afgesproken, hebben de levertijden en –dagen betrekking op het tijdstip waarop de levering aan de spediteur, vervoerder of met een met het transport opgedragen externe derde wordt overgedragen.
 3. Wij kunnen – onverminderd onze rechten uit verzuim van de opdrachtgever – van de opdrachtgever een verlenging van de lever-en dienstverplichtingen of een verschuiving van lever- en diensttermijnen over de tijdsduur verlangen, op welke de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van ons niet nakomt, bijv. wanneer de voor de uitvoering noodzakelijke, door de opdrachtgever over te leggen, documentatievereisten (tekeningen, maten, mallen enz.) niet in ons bezit zijn.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor onvermogen of levering of voor vertragingen van diensten voorzover deze door overmacht of andere, op het tijdstip van de contractsluiting niet te voorziene ontwikkelingen (bijv. bedrijfstoringen van allerlei aard, problemen bij de aanschaf van materiaal en energievoorziening, transportvertragingen, stakingen, legitieme uitsperringen, tekort aan werknemers; energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen, overheidsmaatregelen of de uitstaande niet juiste of niet tijdige leveringen door de leverancier) zijn veroorzaakt, buiten onze wil. Voorzover zulke ontwikkelingen de levering of diensten aanzienlijk bemoeilijken of onuitvoerbaar maken en de belemmering niet tijdelijk is, is het ons toegestaan de overeenkomst te herroepen. Bij belemmeringen van tijdelijke aard verlengen of verschuiven zich de leverings- of dienstverleningstermijnen voor de tijdsduur zolang de belemming existeerd, vermeerderd met een passende aanlooptijd.
  Desbetreffende omstandigheden delen wij de opdrachtgever direkt mede.
  Voorzover van de opdrachtgever t.g.v. de vertraging de afname van de levering of dienstverlening niet kan worden gevergd, kan hij door een per ommegaande schriftelijke verklaring aan ons, van het contract terugtreden.
 5. Wij zijn bevoegd deelleveringen uit te voeren wanneer:
  • De deellevering voor de opdrachtgever binnen de contractuele bestemming  te gebruiken is,
  • de levering van de rest van de bestelde goederen gegarandeerd is en
  • voor de opdrachtgever hierdoor geen wezenlijke extra kosten en lasten ontstaan.
 6. Loopt onze levering of dienstverlening vertraging op of wordt een levering of dienstverlening, om welke reden dan ook, onmogelijk, dan is onze aansprakelijkheid op schadevergoeding volgens bepaling § 10 van deze algemene voorwaarden beperkt.
 7. Het nakomen van de leververplichtingen vereist een tijdige voldoening van de meewerkingsverplichtingen van de opdrachtgever. Een overeengekomen levertijd begint eerst met het ontvangen van alle noodzakelijke documenten (tekening, maten, mallen enz.). Voor zover overeengekomen, kunnen ook aanbetalingen als uitvoeringsvoorwaarden worden aangenomen.
 8. Een claim van de opdrachtgever op een schadevergoeding vanwege een leververtraging (§280 Alinea 1, Alinea 2 BGB in verbinding met § 286 BGB) is bij een eenvoudige nalatigheid op ten hoogste 5% van de overeengekomen netto-koopprijs beperkt.

§ 7 Plaats van uitvoering, verzending, verpakking, risico-overdracht, afname

 1. Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is onze statuaire zetel, voor zover niets anders is bepaald.
  Indien de verzending of de overdracht door omstandigheden, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, wordt vertraagd, gaat het gevaar, vanaf de dag dat het onderwerp van levering voor verzending gereed is en wij dit de opdrachtgever hebben medegedeeld, over op de opdrachtgever,.
 2. Wordt het transport met een eigen voertuig of met een vrachtwagencombinatie van de opdrachtnemer doorgevoerd, volgt de overdracht van de goederen op zijn laatst, zodra de goederen aan de opdrachtgever voor de plaats van aanlevering – mits dat dit een verharde oprit is – op het voertuig ter beschikking staan. Is de oprit volgens degene die het aanlevert niet berijdbaar volgt de overdracht daar, waar het voertuig zich correct kan verplaatsen.
 3. Het afladen is uitsluitend de zaak van de opdrachtgever, die voor passende voorzieningen voor het afladen dient te zorgen. Tevens dient hij voor de nodige werknemers te zorgen. Wachttijden worden berekend. Verlangt de opdrachtgever desalniettemin hulp bij het afladen (inkl. een voorziening voor het afladen), het verder transporteren of het inzetten, dan wordt deze inspanning extra in rekening gebracht. De medewerking bij deze werkzaamheden betekent echter niet, dat wij een extra aansprakelijkheid of risicodraging overnemen. Het breukriscico draagt de opdrachtgever onder wiens toezicht het glas zich op het tijdstip van de breuk bevindt. In het bijzonder bij de aanlevering van de ruiten op bokken op een bouwplaats wordt uitdrukkelijk daarop gewezen, dat de aangeleverde goederen voor direkt zonlicht of andere meteorologische problemen dienen te worden beschermd.
 4. De zending wordt door ons alleen op uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever en op zijn kosten tegen diefstal, breuk-, transport, vuur- en waterschade of overige verzekerbare risico's verzekerd.
 5. De verpakking gebeurt niet per positie, maar uitsluitend volgens productietechnische aspecten. De grotere maat van de eenheid bepaalt steeds de verpakking.
 6. Worden de goederen bij ons opgeslagen vanwege een vertraging van de aanname, gaat het risico van verslechtering en/of vernietiging van de goederen over op de opdrachtgever. Opslagkosten na risico-overdracht zijn voor de opdrachtgever.
 7. Dienen wij mallen/monsters terug te geven of dienen wij de opdrachtparameters aan hand van een aangegeven mal/monster, dan zijn daaraan kosten verbonden. Ook aan  werkzaamheden voor het uitwerken van het ter beschikking gestelde digitale materiaal zijn kosten verbonden. Op ruiten van de opdrachtgever, die ter verdere bewerking aan ons zijn overgedragen geven wij geen garantie.
  De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de aan ons ter verwerking overgedragen ruiten aan de Norm DIN EN 572 voldoen. Op verstrekte producten die met van ons gebruikte materialen tot een eenheid worden verbonden geven wij alleen garantie op het door ons geleverde aandeel aan de eenheid. Wij geven uitdrukkelijk geen garantie op de fysische eigenschappen van een, in verbinding met  door derden geleverde producten, door ons verbonden eenheid.
 8. Leveringen onder een min. opdrachtwaarde krijgen een toeslag op deze min. opdrachtwaarde.
 9. Voor zover een afname dient plaats te vinden, geldt de zaak als afgenomen wanneer
  • de levering is afgesloten,
  • wij de opdrachtgever om afname hebben verzocht,
  • sinds de levering 5 werkdagen zijn verstreken of de opdrachtgever met het gebruik van het gekochte is begonnen,
  • de opdrachtgever de afname binnen deze periode vanwege een andere reden dan een van ons aangegeven gebrek, die het gebruik van het gekochte onmogelijk maakt of wezenlijk benadeelt, heeft nagelaten.

§ 8 Herroepingsrecht

Existeert er een belangrijke reden, zijn wij bevoegd het contract te herroepen. Een belangrijke reden bestaat in het bijzonder wanneer de kredietwaardigheid of solvabiliteit  niet existeert of wegvalt. Verder zijn bedrijfsstoringen vanwege overmacht of door andere hindernissen buiten onze schuld om, zoals opstand, staking, uitsluitingen of brand als belangrijke redenen te beschouwen.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij blijven eigenaar van de goederen totdat de komplete betaling van de koopprijs is voldaan. Bij goederen die de opdrachtgever in het kader van een lopende zakelijke relatie  van ons ontvangt, blijven wij de eigenaar totdat  al onze vorderingen voortvloeiend uit de zakelijke relatie – inclusief de toekomstige vorderingen die zullen ontstaan  - ook uit gelijktijdig of later afgesloten contracten, zijn betaald. Dit geldt ook dan, wanneer enkele of alle vorderingen van ons in een lopende factuur werden overgenomen en het saldo is berekend en erkend.
 2. Bij een contractueel strijdig gedrag van de opdrachtgever – in het bijzonder bij een betalingsachterstand – zijn wij bevoegd, het bedrijfsterrein van de opdrachtgever te betreden en de goederen terug te halen resp. voor dit doel te kentekenen.
 3. Een eventuele be- en verwerking van de goederen verricht de opdrachtgever voor ons, zonder dat hierdoor voor ons verplichtigingen ontstaan. Bij verwerking of verbinding met vreemde, ons niet behorende goederen, worden wij mede-eigenaar van de nieuwe goederen in een verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de overige goederen die tot dit tijdstip in bewerking zijn. Wordt de opdrachtgever alleen-eigenaar volgens § 947 al. 2 BGB, zo zijn de contractpartners erover eens, dat de ons in het hiervorenstaande omschreven verhouding een mede-eigendom aan de nieuwe goederen dient te worden erkend.   De nieuwe goederen, die de opdrachtgever kostenloos voor ons bewaart, zijn voorbehouden goederen  in de zin van deze bestemming.
 4. De opdrachtgever mag de voorbehouden goederen alleen in het normale handelsverkeer tegen zijn normale algemene voorwaarden verkopen. Hij is tot een doorverkoop van de voorbehouden goederen alleen bevoegd en gemachtigd met de voorwaarde dat de vordering uit de doorverkoop volgens de navolgende alinea’s aan ons overgaat. De opdrachtgever is niet bevoegd om anders over deze voorbehouden goederen te beschikken. De vordering van de opdrachtgever uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen wordt reeds nu met alle andere rechten aan ons overgedragen en weliswaar onafhankelijk daarvan of de voorbehouden goederen  voor of na verwerking, vermenging of verbinding of dat ze aan een of meerdere afnemers worden verkocht.
 5. In het geval dat de voorbehouden goederen van de opdrachtgever samen met andere goederen die niet ons eigendom zijn, worden verkocht,  geldt de overdracht van de vordering met alle rechten uit de doorverkoop alleen in hoogte van het factuurbedrag van de betreffende doorverkochte voorbehouden goederen. Worden de voorbehouden goederen doorverkocht, geldt de overdracht alleen voor de hoogte van ons mede-eigendomsaandeel aan de verkochte goederen of het verkochte bestand. Worden de voorbehouden goederen door de opdrachtgever voor de uitvoering van een werk – of een leverovereenkomst – gebruikt, dan wordt de vordering op dit werk – of leverovereenkomst – in dezelfde mate vooraf overgedragen, zoals het in de hiervoorgenoemde alinea’s is bepaald. Wij aanvaarden deze overdracht.
 6. De opdrachtgever is bevoegd vorderingen uit de doorverkoop tot een ten allen tijde toelaatbare herroeping door ons, te innen: wij zullen van ons recht op herroeping alleen bij een betalingsachterstand gebruik maken. Tot een overdracht van een vordering is de opdrachtgever absoluut niet bevoegd. Wij kunnen van de opdrachgever verlangen, zijn afnemer van de overdracht aan ons te berichten, voorzover wij dit niet zelf doen. De opdrachtgever dient ons de voor de inning noodzakelijke informaties en documenten ter beschikking te stellen, wat eventueel de namen een adressen van schuldenaren en bouwplaatsen omvat.
 7. Een beslaglegging of zekerheidsoverdracht van de voorbehouden goederen is verboden. Over een eventuele beslaglegging of andere benadelingen door derden, moet de opdrachtgever ons onmiddellijk bericht doen. Men dient deze derde op ons eigendom te wijzen. Overschrijdt de te realiseren waarde de voor ons bestaande zekerheid op de vorderingen in totaal meer dan 20%, dan geven wij op wens van de opdrachtgever naar keuze de overtollige zekerheden vrij.

§ 10 Garantie, gebreken

 1. De garantietermijn bedraagt een jaar na leverdatum of, voorzover een afname vereist is, na de afname. Deze termijn geldt niet voor aanspraken op schadevergoedingen van de opdrachtgever die voortvloeien uit de beschadiging van het leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, of uit opzettelijk of grof nalatig wangedrag van ons of ons uitvoerend personeel, dewelke telkens volgens de wettelijke voorschriften verjaren.
 2. De geleverde goederen dienen onverwijld na uitlevering aan de opdrachtgever of aan door hem aangegeven derden, zorgvuldig te controleren volgens de verplichtingen van § 377 HGB. Alle duidelijke en/of geconstateerde gebreken zijn uiterlijk binnen een week na uitlevering, echter in ieder geval voor de verwerking of inbouw, schriftelijk aan te geven. Wat andere gebreken betreft gelden de geleverde goederen door de opdrachtgever geacht te zijn goedgekeurd, wanneer de klacht ons niet binnen een week na het tijdstip waarop het gebrek is vastgesteld, voorligt.
 3. Werd een gebrek voor de montage niet vastgesteld en deze niet conforme goederen desondanks worden ingebouwd, kunnen de noodzakelijke uitgaven voor het verwijderen van de niet conforme goederen alleen door ons worden vergoed, wanneer wij voor de uitvoering van de correctiewerkzaamheden door onze opdrachtgever in kennis werden gesteld.
 4. Op ons verzoek dienen de niet conforme goederen vrachtvrij aan ons te worden teruggestuurd. Bij een terechte klacht vergoeden wij de kosten van de meest voordelige transportweg; dit geldt niet voorzover de kosten toenemen omdat de goederen zich op een andere plek bevinden als de plek van de overeengekomen levering of het leveradres van de opdracht bevinden.
  Wordt een gebrek vastgesteld, mag de opdrachtgever niet over de goederen beschikken, deze inbouwen of veranderen. Bij een inbouw/een verder gebruik ondanks het feit dat het gebrek bekend is vervalt elke aanspraak op garantie en recht op schadevergoeding. Gebreken aan ruiten die reeds bij een eindgebruiker zijn ingebouwd, dienen door de opdrachtgever ter plaatse te worden beoordeeld. Als hulpmiddelen staan hem zowel de “richtlijn ter beoordeling van de visuele kwaliteit van glas voor de bouwsector” alsook de bijlagen F en G van de DIN EN ISO 1279 ter beschikking. Zouden wij alsnog voor een termijn ter plaatse door de opdrachtgever dienen te komen, behouden wij ons aflhankelijk van het beoordelingsresultaat, het recht voor, de voor ons ontstane kosten bij de opdrachtgever in rekening te stellen.
 5. De garantie vervalt, wanneer de opdrachtgever zonder onze toestemming de geleverde goederen verandert of door derden laat veranderen en de correctiewerkzaamheden hierdoor onmogelijk of onaanvaardbaar worden bemoeilijkt. In ieder geval dient de opdrachtgever de door de verandering ontstane meerkosten van de correctiewerkzaamheden te dragen.
 6. Een per geval met de opdrachtgever overeengekomen levering van gebruikte goederen vindt exclusief elke garantie op gebreken plaats.
 7. Fysische eigenschappen van onze producten zijn nooit klachtwaardig. Daartoe behoren in het bijzonder de naar in  § 3 punt 2,4; § 4 punt 3 verwezen eigenschappen. Evenmin dienen wij voor spontaanbreuken bij het geharde glas in de zin van § 4 punt 4. en oxidatie van de overstek bij isolatieglas met overstek op te komen, zoals beschreven in § 4 punt 5.
 8. Wij mogen vorderingen van kosten van aanvullende prestaties, die zijn ontstaan  na de uitlevering, weigeren, indien de kosten van deze aanvullende prestaties volgens de specifieke omstandigheiden onevenredig hoog zijn. Onevenredig hoog zijn die kosten van de aanvullende prestatie in het bijzonder dan, wanneer de kosten van de aanvullende prestatie in vergelijking tot de waarde van de goederen vrij van gebreken of in vergelijking tot het belang van het gebrek niet in een evenredige verhouding staan.
 9. De definitieve beslissing of het bij de door de opdrachtgever aangegeven gebreken daadwerkelijk om een gerechtvaardigde klacht handelt, wordt uiteindelijk in het bedrijf van de opdrachtnemer na terugkeer van de goederen beslist.

§ 11 Aansprakelijkheid/medewerkingsplicht van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever dient met de eindafnemer/verbruiker de telkens geldende “richtlijnen ter beoordeling van de visuele kwaliteit van glas voor de bouwsector” en/of van geëmailleerd en gezeefdrukt glas overeen te komen, om een continuïteit van de beoordelingscriteria in het geval van een beschouwing door een deskundige te krijgen - zolang geen algemeen verbindende DIN of EN norm is vastgesteld. Met foutenbeoordelingen die buiten deze beoordelingscriteria vallen, kunnen geen rekening worden gehouden.
 2. De voor de aanvullende prestatie benodigde uitgaven, in het bijzonder transport-, infrastructuur, arbeids-, en materiaalkosten dienen wij niet te dragen, voorzover deze daarop berusten dat de gekochte goederen na de levering aan een andere plek dan de vestiging van de ontvanger werd gebracht.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die aan een onvakkundige beglazing (§5), montage en/of bewerking/reparatie te wijten is, in het bijzonder niet voor slijtage door een normaal gebruik.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever voorgegeven glassterkte en opbouw, die buiten onze aanbevolen fabricagetoleranties liggen of veeleer aan de prescriptieve/statische eisen niet voldoen. De gerelateerde statische berekeningen dient de opdrachtgever over te leggen (§ 3 punt 5)..

§ 12 Algemene aansprakelijkheidsbeperking

 1. Vorderingen op vergoeding van schade en kosten van de opdrachtgever (navolgend: schadeclaims) om welke juridische reden dan ook, met name vanwege schending van de verplichtingenen die voortvloeien uit een schuldverbintenis en uit een onrechtmatige daad, zijn, voorzover hierbij een schuld voorligt, volgens bepaling van deze § 12 beperkt.
 2. Voorzover wij volgens § 8 (1) in wezen aansprakelijk zijn voor de schadevergoeding, is deze aansprakelijkheid op die schade beperkt, die wij bij de contractsluiting als gevolg van een mogellijke contractschending hebben zien aankomen of die wij bij toepassing van de gebruikelijke zorgvuldigheid hadden moeten zien aankomen. Indirecte schade en gevolgschade, als gevolg van tekortkomingen van de geleverde goederen, komt tevens alleen in aanmerking, indien dergelijke schade bij conform gebruik van de geleverde goederen doorgaans te verwachten is.
 3. Wij zijn in het geval van eenvoudige nalatigheid van onze instellingen, wettelijke vertegenwoording, medewerkers of andere assistenten niet aansprakelijk, voorzover het geen schending van de contractuele verplichtingen betreft. Contractueel zijn de verplichtingen om goederen op tijd uit te leveren, diens vrijheid van juridische tekortkomingen alsook zulke materiële tekortkomingen, die de functionaliteit of gebruiksgeschiktheid meer dan alleen maar onbeduidend beïnvloeden, alsook adviserende, beschermende en verzorgende verplichtingen die voor een contractueel gebruik door de opdrachtgever zorgen of de bescherming van lijf en leven van het personeel van de opdrachtgever of de bescherming van diens eigendom tegen elke schade beogen.
 4. De hiervorenstaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten behoeve van de onze instellingen, wettelijke vertegenwoording, medewerkers of andere assistenten.
 5. Voorzover wij technische informatie verstrekken of adviserend optreden en deze informatie of adviezen niet tot het van ons verschuldigde, contractueel overeenkomen toepassingsgebied behoren, gebeurt dit kosteloos en onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid.
 6. De beperkingen van deze § 12 gelden niet voor de aansprakelijkheid vanwege opzettelijke gedragingen, voor gegarandeerde essentiële kenmerken, vanwege beschadiging van leven, lichaam of gezondheid of volgens de wet voor productaansprakelijkheid.

§ 13 Verzending op transportbokken – eenmalige verpakkingen

 1. De aanlevering van de ruiten vindt in de regel op transportbokken plaats. Het verder transporteren van onze ruiten op onze bokken, het transport van eigen producten van de opdrachtgever op onze bokken, het manipuleren en met hijskranen heffen van onze bokken op bouwplaatsen alsook het verder geven van onze bokken aan derden door de opdrachtgever is verboden. De opdrachtgever is verplicht de bokken te registreren, bij te houden waar deze zijn en ze aan ons terug te geven. De teruggave dient uitsluitend tijdens de openingstijden te geschieden. De terug te geven eenmalige verpakkingen dienen schoon, vrij van vreemde stoffen en volgens de verschillende verpakkingen te zijn gesorteerd. Anders zijn wij bevoegd, die kosten die ontstaan bij de afvoer in rekening te stellen.
 2. De teruggave van onze meermalig te bruiken bokken richt zich naar de bijzondere bepalingen voor de verzending met meermalig te gebruiken transportmiddelen van Nowak Glas.

§ 14 Gegevensbescherming

De opdrachtgever neemt nota, dat wij de in het kader van de handelsrelatie verkregen persoonlijke gegevens volgens de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-DSGVO) en de  wet bescherming persoonsgegevens nieuwe versie verwerken. De details zijn beschreven in de aanwijzigen voor gegevensbescherming.

§ 15 Plaats van uitvoering en rechterlijke bevoegdheid

Plaats van uitvoering en de rechterlijke bevoegdheid voor leveringen en betalingen alsook alle resulterende geschillen is, voorzover de opdrachtgever een koopman, publiek rechtelijke rechtspersoon of een publiek rechtelijke activa is, de zetel van onze onderneming (in Bochum/LG Bochum, wesel/LG Duisburg, Marl/LG Essen). Wij zijn echter bevoegd de opdrachtgever op zijn rechterlijke bevoegdheid voor het gerecht te dagen.

§ 16 De taal waarin het contract dient te zijn opgesteld

De taal voor verhandelingen/taal waarin het contract dient te zijn opgesteld voor onze firma in Bochum is Duits. Voor onze filialen in  Wesel en Marl is deze taal Duits of Nederlands. Dit houdt ook in dat de uitvoering van het contract mondeling en schriftelijk in de Duitse/Nederlandse taal wordt gevoerd.

§ 17 Toepasselijk recht

De relaties tussen de contractpartijen zijn uitsluitend aan het Duitse nationale recht onderworpen. Het verdrag van de Verenigte Naties over contracten betreffende de internationale koop van goederen van 11.04.1980 (CISG) geldt niet.

§ 18 Salvatorische clausule

 1. Voor zover deze contractvoorwaarden geen regeling omvat, gelden de wettelijke bepalingen. Hetzij de contractpartijen zijn uitdrukkelijk iets anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Mochten een of meer bepaling/-en van dit contract ineffectief of niet haalbaar zijn, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed. In plaats van de ineffectieve/niet haalbare bepalingen geldt een effectieve bepaling als overeengekomen, die bij het van de contractpartijen gewenste economisch het dichtst in de buurt komt. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingsleemte bevat.

Stand: Sep.19

 

downloaden